Теми магістерських дисертацій

Спеціальність: 101 «Екологія»
Спеціалізація: «Інженерна екологія та ресурсозбереження»

Професор Ткачук К.К.

Тема 1. Зменшення екологічного навантаження від технологічних процесів видобутку блочного каменю.Головчук Лілія Анатоліївна
Тема 2. Еколого-економічні дослідження технології виробництва енергії з побутових відходів на цементних заводах.Єлецька Ілона Володимирівна

Професор Ремез Н.С.

Тема 1. Зменшення навантаження на довкілля при підривних роботах із застосуванням сумішевих вибухових речовин.Головня Олександр Олександрович
Тема 2. Застосування методів механічного та біологічного очищення водоймищ від заростання для покращення стійкості екосистем.Зіневич Віра Сергіївна
Тема 3. Застосування відходів виробництва продукції птахівництва для отримання біогазу.Столбова Катерина Сергіївна

Професор Кофанова О.В.

Тема 1. Дослідження можливостей зниження забруднення атмосферного повітря вихлопними газами автомобільних двигунів.Ізвєкова Катерина Олексіївна
Тема 2. Використання картонно-паперових відходів для виробництва екологічно прийнятних паперових плит.Косач Олександр Анатолійович
Тема 3. Використання шахтних вод підприємств гірничо-видобувної промисловості у штучних водоймах для рибогосподарських потреб.Паршакова Світлана Валеріївна

Доцент Тверда О.Я.

Тема 1. Вдосконалення системи нарахування плати за водовикористання та водовідведення.Гриценко Олег Вікторович
Тема 2. Підвищення рівня захисту людини від впливу електромагнітного випромінювання мобільних телефонів.Іванова Вікторія Олександрівна

Доцент Гребенюк Т.В.

Тема 1. Удосконалення процесу очистки стічних вод на підприємствах України із використанням фільтра на основі активованого алюмінію.Демчук Богдан Олександрович
Тема 2. Оцінка впливу забруднюючих речовин в місцях спалювання побутового сміття.Попач Марія Валеріївна

Старший викладач Жукова Н.І.

Тема 1. Обґрунтування ресурсозберігаючої технології утилізації надлишкового мулу на станціях аерації.Житинська Інна Геннадіївна

Старший викладач Євтєєва Л.І.

Тема 1. Вплив рівня електромагнітного випромінювання радіопередавальних засобів стільникового зв’язку на стан навколишнього середовища.Дуданова Анна Олегівна

Старший викладач Кофанов О.Є.

Тема 1. Розробка заходів із мінімізації шкідливого впливу на довкілля з боку АТ «Прикарпаттяобленерго».Савчук Тетяна Ярославівна

Старший викладач Репін М.В.

Тема 1. Підвищення ефективності очистки стічних вод на металургійних підприємствах шляхом впровадження гідроциклонів.Скрипник Тетяна Анатоліївна

Спеціальність: 101 «Екологія»
Спеціалізація: «Інженерна екологія та ресурсозбереження»

Професор Ткачук К.К.

Тема 1. Процеси деревообробки із зменшенням викидів формальдегідів у атмосферне повітря.Борисюк Ірина Миколаївна
Тема 2Перевалочні пункти нафтопереробного комплексу з підвищенням екологічної безпеки за рахунок утилізації парів бензину.Ткаченко Володимир Вікторович

Професор Ремез Н.С.

Тема 1. Модернізація установки мікробіологічного очищення стічних вод хімічних підприємств.Литвиненко Валерія Анатоліївна
Тема 2Використання вітросилової установки для отримання «зеленої» енергії та локального водопостачання.Назарова Вікторія Сергіївна
Тема 3. Використання відходів сільського господарства для виготовлення паперу.Сокур Вероніка Григорівна

Професор Кофанова О.В.

Тема 1. Поліпшення екологічних характеристик ділянки вторинної переробки шлаків за рахунок додаткового вилучення металевої фази.Недава Анастасія Сергіївна
Тема 2. Підвищення екологічної безпеки газорозподільних станцій України при одоризації природного газу.Ярмошик Іванна Миколаївна

Доцент Крючков А.І.

Тема 1. Енергозберігаючі режими роботи бурового верстату на кар’єрі.Ткаченко Марія Олексіївна

Старший викладач Тверда О.Я.

Тема 1. Машинобудівне підприємство з рекуперацією теплоти вихідних газів ливарного цеху.Гайдіна Альона Василівна
Тема 2Трансмутація радіоактивних відходів з удосконаленням системи сповільнення швидких нейтронів.Онисимчук Тетяна Михайлівна

Старший викладач Гребенюк Т.В.

Тема 1. Оцінка впливу важких металів на навколишнє середовище від підприємств цементного виробництва.Колочинська Вікторія Вікторівна
Тема 2Оцінка впливу фенолів на гідробіологічне середовище від фармацевтичної діяльності.Чепель Алла Євгеніївна

Старший викладач Жукова Н.І.

Тема 1. Обґрунтування складу будівельних матеріалів з додаванням мінеральної вати для захисту від теплових та електромагнітних полів.Мельник Анастасія Михайлівна
Тема 2Обґрунтування складу сорбентів на основі глини для очищення стічних вод від важких металів.Мочкош Катерина Романівна

Старший викладач Євтєєва Л.І.

Тема 1. Біоіндикаційна оцінка якісної і кількісної складової природно-технічної безпеки водних екосистем.Литвиненко Аліна Вікторівна
Тема 2Вдосконалення системи екологічного менеджменту на підприємствах харчової промисловостіСавченко Анастасія Едгарівна

 

Спеціальність: 101 «Екологія»
Спеціалізація: «Інженерна екологія та ресурсозбереження»

Професор Ткачук К.К.

Тема 1. Підвищення ефективності очищення поверхневих вод біологічним методом.Борушко Катерина Вікторівна
Тема 2. Еколого-економічні дослідження показників застосування гранеміту при вибуховій підготовці гранітів.Василевський Дмитро Олександрович
Тема 3. Визначення термодинамічних параметрів тепло ізолюючої панелі із екологічного матеріалу для зменшення витрат будівель.Дядюша Людмила Олександрівна
Тема 4. Обґрунтування технології переробки твердих побутових відходів на підприємствах будівельних матеріалів.Онищенко Анна Олегівна

Професор Ремез Н.С.

Тема 1. Вплив повітряно-ударних хвиль на екосистеми.Канар Марина Олександрівна
Тема 2. Вплив синергетичної дії радіаційного та хімічного забруднення на стійкість екосистем.Олійник Юлія Святославівна

Професор Кофанова О.В.

Тема 1. Вдосконалення системи управління життєвим циклом джерел радіоактивного випромінювання.Тарігулієв Айдин Фарад Огли

Доцент Крючков А.І.

Тема 1. Вплив термодинамічних параметрів гірських порід при оцінці стійкості бортів кар’єру з використанням ентропійного критерію.Мельничук Марія Олегівна
Тема 2. Синтез раціональної суміші біопалива для ТЕЦ при переробці твердих побутових відходів.Сільченко Ганна Валентинівна

Старший викладач Тверда О.Я.

Тема 1. Оцінка впливу відвалів гранітних кар’єрів на стан ґрунтів прилеглих територій.Косяк Ірина Віталіївна
Тема 2. Оцінка впливу на атмосферу газів та пилу, утворених при масових вибухах на кар’єрах.Петренко Ольга Вадимівна

Старший викладач Гребенюк Т.В.

Тема 1. Зменшення техногенного навантаження від фармацевтичних підприємств на навколишнє середовище.Гончарук Ольга Ігорівна
Тема 2. Оцінка впливу гальванічного виробництва на навколишнє середовище.Шевченко Вікторія Віталіївна

Старший викладач Жукова Н.І.

Тема 1. Ресурсозберігаюча технологія виробництва керамічної цегли з додаванням мінеральної вати.Захарченко Богдан Вікторович
Тема 2. Обґрунтування технології газифікації бурого вугілля для отримання синтез-газу.Яворський Владислав Євгенович

Старший викладач Євтєєва Л.І.

Тема 1. Вплив буропідривних параметрів на вихід дрібнодисперсних фракцій гірської маси.Коляда Яна Сергіївна
Тема 2. Удосконалення методики розрахунку викидів парникових газів в результаті видобутку та використання біопалива рідкого та газового.Малахова Наталія Сергіївна

Асистент Репін М.В.

Тема 1. Підвищення рівня екологічної безпеки гранітних кар’єрів при використанні конвеєрного транспорту.Носова Вікторія Олександрівна
Тема 2. Обґрунтування доцільності використання газифікації альтернативних палив для зменшення викидів оксидів вуглецю.Лоб Оксана Станіславівна
Тема 3. Обґрунтування ефективності впровадження установки для очищення природних водойм.Тимощук Ольга Сергіївна
Тема 4. Оцінка впливу авіації на глобальні зміни клімату.Миколюк Анна Костянтинівна

Асистент Клещов А.Й.

Тема 1. Зниження концентрації мікропластику у стічних водах електромагнітним методом очистки.Кольцов Михайло Андрійович
Тема 2. Підвищення ефективності спалювання твердих побутових відходів шляхом їх попереднього спушення.Шабельник
Ілона Юріївна

Спеціалізація: 8.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Професор Ткачук К.К.

Тема 1. Оцінка впливу на навколишнє середовище кар’єрного транспортного комплексу.

Тема 2. Підвищення рівня екологічної безпеки на полімерних виробництвах.

Тема 3. Оцінка впливу рівня розчиненого кисню у водних об’єктах на їх біоту.

Тема 4. Підвищення екологізації Малинського каменедробильного заводу при використанні ГІС-технологій.

Професор Ремез Н.С.

Тема 1. Альтернативний метод знешкодження та застосування фізіологічних відходів життєдіяльності людини.

Професор Вовк О.О.

Тема 1. Дослідження характеристик і технологій отримання біопалив з аквасировини.

Тема 2. Вдосконалення системи екологічного менеджменту на підприємствах харчової промисловості.

Тема 3. Вдосконалення життєвого циклу видобутку сировини в процесі екологізації гірничо-видобувного комплексу.

Професор Кофанова О.В.

Тема 1. Підвищення екологічної безпеки цукрового виробництва.

Тема 2. Обгрунтування ефективності впровадження теплонасосної станції для тепло- та водо забезпечення промислових та вугільнодобувних підприємств.

Тема 3. Зменшення впливу автотранспортної інфраструктури на компоненти навколишнього природного середовища.

Доцент Крючков А.І.

Тема 1. Імпульсний дилатансійний вплив на пласт для підвищення дебіту флюїда при свердловинній геотехнології.

Тема 2. Вплив температури, вологості та тріщинуватості гірського масиву на стійкість бортів кар’єра при вибухових роботах.

Доцент Дичко А.О.

Тема 1. Біоіндикаційна оцінка якісної і кількісної складової природно-техногенної безпеки водних систем.

Тема 2. Підвищення екологічної безпеки виробництва колагенової оболонки.

Старший викладач Тверда О.Я.

Тема 1. Оцінка впливу радіаційного фону гранітних кар’єрів на стан навколишнього середовища.

Спеціалізація: 8.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Професор Воробйов В.Д.

Тема 1. Обґрунтування ефективної і екологічно безпечної технології розробки розсипних титаново-цирконієвих руд.

Тема 2. Обґрунтування ресурсозберігаючих та екологічно безпечних параметрів вибухових робіт в обводнених гірничих масивах нерудних кар’єрів.

Тема 3. Обґрунтування ефективної екологічно безпечної технології видобутку блочного каменю на гранітних кар’єрах.

Професор Ремез Н.С.

Тема 1. Застосування нових сумішевих вибухових речовин для зниження викидів в атмосферу при підривних роботах на кар’єрах.

Тема 2. Вплив теплового ефекту на напружено-деформований стан ґрунтів.

Професор Вовк О.О.

Тема 1. Технологія  очистки води ефективними мікроорганізмами в системах міського водозабезпечення.

Тема 2. Екологічний стан та біологічні методи очистки поверхневих вод.

Тема 3. Екологізація основних стадій життєвого циклу аеропорту цивільної авіації.

Професор Кофанова О.В.

Тема 1. Обґрунтування способу фізико-хімічного впливу на властивості моторного палива з метою зменшення шкідливості автотранспорту.

Тема 2. Розробка способів підвищення фазової стабільності сумішевих моторних палив для покращення їх екологічних та експлуатаційних характеристик.

Доцент Крючков А.І. 

Тема 1. Оцінка сезонної стійкості борта кар’єру під сейсмічним впливом по ентропійному критерію.

Тема 2. Зменшення екологічного навантаження на довкілля при імпульсно-ділатансійному розущільнені пласта для підвищення дебіту флюїда при свердловинній геотехнології.

Доцент Дичко А.О. 

Тема 1. Підвищення ефективності метаноутворення при утилізації відходів тваринницьких комплексів.

Тема 2. Ландшафтно-екологічний аналіз міських екосистем в умовах євроінтеграції.

Доцент Козьяков В.С. 

Тема 1. Зниження техногенного навантаження від пилових викидів фармацевтичних підприємств (на прикладі ВАТ «МОНФАРМ» м. Монастирище).

Старший викладач Тверда О.Я.

Тема 1. Оцінка впливу відвалів гірської маси на стан атмосферного повітря прилеглих територій.

Старший викладач Гребенюк Т.В.

Тема 1. Моніторинг радіоактивних відходів АЕС та вплив їх на навколишнє середовище.

Тема 2. Оцінка впливу процесу механічного подрібнення гірської маси на навколишнє середовище.