Матеріально-технічне забезпечення

Колектив кафедри виконав велику роботу по створенню нових та модернізації діючих лабораторій. Всі аудиторії та лабораторії кафедри відповідають нормам техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарним нормам та охорони праці.

Університет підключений до глобальної мережі Internet. Через локальну комп’ютерну мережу університету всі підрозділи мають можливість отримувати необхідну інформацію. Створений сайт кафедри, де розміщена інформація для абітурієнта, історія і досягнення кафедри, необхідні методичні матеріали.

Кафедра має 6 спеціалізованих лабораторій, що дозволяють виконувати лабораторні роботи, передбачені навчальними та робочими планами.

Лабораторія «Екотранспорту» (201-22). Ст. викл. Сергієнко М. І. підготував 7 лабораторних стендів, на яких виконуються 9 лабораторних робіт.

Лабораторія «Екотехнологій та обладнання гірничих робіт» (204-22). Проводяться  лабораторні роботи і  практичні заняття з дисципліни «Технологічні процеси підприємств сировинно-будівельного та ПЕК», де студенти вивчають вплив технологічних процесів на навколишнє середовище.

Лабораторія «Метеорології» (202-22). Підготовлено  лабораторні стенди, на яких здійснюються лабораторні роботи:  Вимірювання атмосферного тиску; Вимірювання температури атмосферного повітря, ґрунту та водних поверхонь; Вимірювання вологості атмосферного повітря; Вимірювання швидкості та напрямку вітру. На 4 стендах наведений порядок виконання робіт з таблицями для проведення вимірів та розрахунків, стислі теоретичні відомості та прилади, що використовуються для вимірювання відповідних метеорологічних елементів.

Лабораторія «Фізики геосфер» (203) проводяться лабораторні та практичні роботи з дисциплін «Грунтознавство». «Гідрологія», «Механіка суцільного середовища».

Лабораторія «Геології» (215-22). Підготовлені для проведення лабораторних робіт 16 стендів та 29 учбових колекцій. Проводяться лабораторні роботи з дисциплін «Загальна геологія», «Геологія», «Інженерна геологія». Окрім стендів наявне обладнання для вивчення фізичних властивостей мінералів і гірських порід.

Лабораторія «Екомоніторингу» (704-22) оснащена приладами екомоніторингу: фотометри ЛМФ-72 и КФК-2; спектрофотометр СФ-46; аспіратор для відбору проб повітря (модель 822); іономір И-130; аналітичні ваги ВЛФ-200, а також допоміжне обладнання та реактиви. В рамках дисципліни «Моніторинг та методи вимірювання параметрів навколишнього середовища» виконуються лабораторні роботи: 1. Визначення запиленості повітря; 2. Визначення органолептичних показників води; 3. Визначення концентрації міді і швидкості зміни оптичної густини розчину на спектрофотометрі СФ-46; 4. Визначення вмісту магнію та хрому за одночасної наявності їх в розчині; 5. Визначення активної реакції (рН) води методом прямої потенціометрії; 6. Визначення вмісту хромової кислоти в розчині; 7. Визначення фізичних властивостей ґрунту. Також в лабораторії (704-22) проводяться 4 лабораторні роботи з дисципліни «Екологія людини»: 1. Оборотна та необоротна денатурація білків; 2. Діаліз білка; 3. Дослідження фізико-хімічних властивостей ліпідів; 4. Якісні реакції на вуглеводи. Крім того, в лабораторії (704-22) проводяться 4 лабораторні роботи з дисципліни «Біогеохімія»: 1. Дослідження фізико-хімічних властивостей питних та природних вод; 2. Дослідження фізико-хімічних властивостей стічних та забруднених вод; 3. Освітлення стічної води методом коагуляції електролітами; 4. Знезараження питних та стічних вод методом електролізу. Підготовлені лабораторні стенди мають достатню інформацію для виконання робіт, оснащені необхідними вимірювальними датчиками і приладами. Всі лабораторні роботи забезпечені методичними вказівками, затвердженими на засіданні кафедри та виданими у встановленому порядку.

Крім того, на існуючому обладнанні під керівництвом доц. Дичко А.О. здисципліни «Біоіндикація та біометрія екосистем» проводяться роботи пошукового характеру. Тематика робіт: оцінка стану навколишнього середовища за наявністю, кількістю і різноманітністю видів лишайників; визначення забруднюючих речовин ватмосфері та ґрунті за рослинами-індикаторами та рослинами-моніторами; визначення стану атмосферного повітря за впливом дощових стоків на рослини; визначення типу ґрунту та ґрунтових умов біоіндикаційними методами; використання рослин-індикаторів для пошуку корисних копалин та т.ін. Це дозволяє залучати до науково-дослідницьких робіт не тільки студентів, а й аспірантів кафедри.

На кафедрі підготовлені 2 аудиторії з можливістю проведення лекцій з використанням мультимедійного проектора (кабінет моделювання та проектування екосистем к.619-22 та к.201-22); наукових конференцій та захисту дипломних і дисертаційних робіт.

Також на кафедрі для духовного розвитку та навчально-виховної роботи існує: галерея клуб «Енергія художнього образу» (704а-22), де студенти знайомляться з художніми творами різних напрямків мистецтва та авторською піснею, приймають участь у конкурсах та фестивалях авторської пісні; радіоклуб «Політехнік» загально університетського значення, в якому студенти проводять змагання з радіоспорту.

Інформаційне забезпечення фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів складають матеріали, які є в наявності в бібліотеці університету, на кафедрі.