Postgraduate and Doctorate

Перелік документів, що подаються для вступу до аспірантури:

 • заява про прийом до аспірантури подається на ім’я проректора з наукової роботи (за зразком відділу аспірантури, зразки знаходяться у розділі «Документи»);
 • анкета (шаблон знаходиться у розділі «Документи»)+ фото 4х6 (1шт., приклеїти);
 • копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра, завірена відділом кадрів за місцем роботи або навчання;
 • ксерокопія додатку(ів) до диплому(ів), починаючи з 1 курсу; визначити середній бал (особи, що закінчили вуз “з відзнакою” ксерокопії додатків не подають);
 • копія трудової книжки (у разі її наявності, завіряється відділом кадрів за місцем роботи);
 • витяг з протоколу засідання Вченої ради факультету, інституту про рекомендацію до аспірантури (подають тільки випускники поточного року, що рекомендовані вченими радами факультетів, інститутів до вступу до аспірантури; всі інші абітурієнти – не подають по цій позиції нічого);
 • список опублікованих наукових праць та винаходів, завірений зав. кафедри за місцем підготовки, (а також ксерокопії 2-3 публікацій) або реферат з обраної наукової спеціальності. Список публікацій або реферат подаються з письмовим висновком ( відгуком) передбачуваного наукового керівника за результатами співбесіди з абітурієнтом, розгляду реферату або наукових праць;
 • медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-у та її ксерокопія;
 • ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • ксерокопія паспорту (1, 2 сторінки та сторінка з реєстрацією);
 • паспорт та диплом (оригінали) подаються особисто;
 • 30 аркушів паперу (формат А4);
 • 2 конверта з маркою (для іногородніх, які перебуватимуть в другий декаді вересня за межами Києва).

Електронна адреса відділу аспірантури та докторантури для листування: aspirantura@kpi.ua

тел. 236-21-49

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Аспірантура і докторантура – форми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

Відділ аспірантури і докторантури НТУУ “КПІ”